پرسش نامه سبک های دلبستگی

این آزمون دارای ۲۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها کاملا مخالفم،مخالفم،بینابین،موافقم،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری میباشد.