پرسش نامه سبک های حل تعارض رحیم

این پرسش نامه توسط رحیم ارائه شد و دارای 28سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای5خرده مقیاس شامل 1-سبک یکپارچه2-سبک اجتنابی3-سبک مسلط4-سبک مصالحه5-سبک ملزم شده می باشد و دارای11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابلدانلود فوری می باشد