پرسش نامه سبک های تصمیم گیری

این آزمون دارای ۲۳ عبارت است که به صورت لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف دراختیار آزمودنی قرار می گیرد.ودارای روایی وپایایی است و هنجار یابی شده است.