پرسش نامه سبک های اسنادی

هدف این آزمون اندازه گیری سبک های تفکر مثبت و منفی است.ودارای ۴۸ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.