پرسش نامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان

هدف این ابزار بررسی رابطه بین ارزشها و هنجارها بوده است.وبر روی ۱۷۴ نفر از بین سرپرستان خانواده های شهر اراک(۲۰سال ب بالا،و شاغل) به روش نمونه گیری سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.