پرسش نامه سازگاری بل

70,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۶۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی ،خیر و نمی دانم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.