پرسش نامه روش های کنار آمدن

این آزمون دارای ۶۶ عبارت ودارای روش نمره گذاری به دوصورت خام و نسبی میباشد.واز روایی و پایایی برخوردار است.