پرسش نامه روش های کنار آمدن

این آزمون دارای ۶۶ عبارت و روش نمره دهی است که از روایی و پایایی برخوردار میباشد و نمره گذاری بصورت دو روش خام و نسبی است.