پرسش نامه رفتار بهداشتی

این آزمون دارای ۴۴ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،بیشتر وقتها،گاهی اوقات و هیچ وقت است و۱۴ سوال شامل مشخصات جمعیت شناختی میباشد و دارای روایی و پایایی است.