پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)

این پرسشنامه دارای19 صفحه است شامل 290ماده می باشد که در 6 قسمت مختلف سازماندهی شده است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و دارای روایی می باشد.