پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاه

این پرسشنامه دارای 7 صفحه می باشد و 90 سوال دارد و دارای 6 قسمت است فرم کوتاه پرسشنامه با الهام از فرم بلند ساخته شده است و این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری می باشد.