پرسش نامه رضایت جنسی

این ابزار احساسات و نگرانیهای شخصی را درباره محبت و رابطه جنسی باهمسر را ارزیابی میکند.ودارای ۱۷ سوال و روایی و پایایی است.