پرسش نامه رضایت تحصیلی

پرسشنامه رضایت تحصیلی توسط صالحی ساخته شد و دارای 3 صفحه میباشد این پرسشنامه دارای رئش نمره گذاری و و روایی و پایایی نیز می باشد و این فایل بصورت jpg میباشد