پرسش نامه رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن

هدف اصای این ابزار بررسی رضایت اجتماعی بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.