پرسش نامه رشد و تکامل پس آسیبی

هدف آزمون اندازه گیری میزان دستاوردهای شخصی بعد از رویداد آسیب زا است .ودارای ۲۱ پرسش و۵ خرده مقیاس است. ودارای روایی وپایایی و روش نمره گذاری میباشد.