پرسش نامه رسانه اجتماعی مرتبط با کار (عملکرد)فرم 38 سوالی

30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط لاندرس و کالان ارائه شده است و داراي 38سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي9 خرده مقياس شامل1-ایجاد محتوای اهانت آور2-دزدی زمان3-بی اعتبارکردن دیگران4-چندوظیفه ای عمل کردن 5-معرفی سازمان بصورت ضعیف6-تضعیف اعتبارو شهرت شخصی 7-برقراری روابط نامناسب8-سرقت ادبی9 -امتناع از رابطه است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد