پرسش نامه راهبردهای مقابله ای

اين پرسش نامه توسط اعضای (طرح تنیدگیو مقابله برکلی )ارائه شده است و داراي 66سوال4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 8خرده مقياس شامل 1-رویارویی2-دوری جویی3-خویشتن داری4-جست و جوی حمایت اجتماعی 5-مسئولیت پذیری6-گریز- اجتناب7-مساله گشایی برنامه ریزی شده 8-ارزیابی مجدد مثبتاست و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد