پرسش نامه رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی

40,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی بردباری افراد جامعه نسبت به دیگران متفاوت بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از شهروندان تهرانی ۱۷ الی ۷۰ ساله به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی سیستماتیک هنجاریابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.