پرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم

مشخص کردن اینکه چه عواملی در زمینه دین،در تفاوت های طبقات اجتماعی وجود دارد هدف این آزمون است. ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشدودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.