پرسش نامه ذهن آگاهی فرایبرگ

این ازمون ۳۰ ماده داردومشاهده غیر ارزیابانه از زمان حاضر وپذیرش تجربه های منفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.