پرسش نامه دموکراسی

هدف این آزمون بررسی برداشت افراد از دموکراسی و عوامل موثر بر آن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.