پرسش نامه درک عدالت در میان جوانان

هدف اصلی این آزمون بررسی درک افراد از عدالت بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.