پرسش نامه خود پنداره مربوط به مدرسه

هدف این آزمون افزایش خودپنداره مثبت در دانش آموزان است.این ابزار از نوع خود گزارش دهی میباشد که دارای ۱۵ سوال وروش نمره گذاری است. واز روایی وپایایی برخورداراست.