پرسش نامه خود پنداره تحصیلی

پرسشنامه مقیاس خود پنداره تحصیلی با الهام از مقیاس خود پنداره مارش توسط صالحی ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد و این مقیاس 6 گویه دارد که در طیف 5درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود این پرسشنامه خود پنداره تحصیلی را به صورت عمومی می سنجد. دارای نمره گذاری و روایی می باشد