پرسش نامه خود بیمار انگاری

این آزمون دارای ۳۶ سوال که گزینه های پاسخ به انها آری وخیر میباشد.وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.