پرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی

هدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی -شامگاهی است. ودارای ۱۹ پرسش ازنوع لیکرت میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.