پرسش نامه خود ارزیابی شخصیت بامدادی-شامگاهی

هدف این آزمون اندازه گیری شخصیت بامدادی-شامگاهی است. دارای ۱۹ پرسش از نوع لیکرت میباشد. ودارای روش نمره گذاری وپایایی میباشد.