پرسش نامه خود اثر بخشی کلی

این آزمون یک مقیاس ۱۷ ماده ای خود گزارشی ومداد- کاغذی میباشد.ودارای روش نمره گذاری و دونوع روایی و پایایی است.