پرسش نامه جهت گیری جنسیتی بم

این آزمون شامل ۵۶ سوال وچهار خرده مقیاس است. که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط میباشد ودارای روش نمره گذاری است.