پرسش نامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر

هدف این پرسشنامه بررسی علل شکل نگرفتن تشکل های مستقل دانشجویی است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.