پرسش نامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر

45,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی علل شکل نگرفتن تشکل های مستقل دانشجویی است ودارای ۳۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.