پرسش نامه تیپ شخصیتی aو b

اين پرسش نامه توسط اسپنسر راتوس ارائه شده است و داراي25 سوال 2گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است داراي 9صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد