پرسش نامه تغییر ارزشی و ویدیو پزوهشی مقایسه ای و محدود در دو گروه از افراد ویدیو دار و غیر ویدیو دار

هدف این ابزار بررسی تاثیر ویدئو در تغییر ارزش بوده است.و بر روی دو گروه ۶۰ نفری دارای ویدئو و فاقد ویدئو از بین زنان متاهل حداقل ۳۰ ساله ب روش نمونه گیری غیر تصادفی یا سهمیه ای اجرا شده است.ودارای ۵ سوال و گویه میباشد.