پرسش نامه تغییرات فرهنگی بر مبنای چهارچوب نظری اینگلهارت

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی وجود تغییرات فرهنگی در محیط اجتماعی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۲ گویه و سوال است.