پرسش نامه تغییرات فرهنگی بر مبنای چهارچوب نظری اینگلهارت

هدف این آزمون بررسی وجود تغییرات فرهنگی در محیط اجتماعی است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۲ گویه و سوال است.