پرسش نامه تعهد مذهبی

هدف این آزمون سنجش میزان تعهد مذهبی افراد است.ودارای ۱۰ عبارت و روش نمره دهی میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است.