پرسش نامه تعارضات زنا شویی

45,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط براتی و ثنایی ارائه شد و دارای 54سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 8خرده مقیاس شامل 1-کاهش همکاری2-کاهش رابطه جنسی3-افزایش واکنش های هیجانی4-افزایش جلب حمایت فرزند5-افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود6-کاهش رابطه با خویشاوندان همسر یا دوستان7-جدا کردن امور مالی از یکدیگر8-کاهش ارتباط موثر می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد