پرسش نامه تشکیل صنفی و مشارکت اجتماعی بررسی موردی اتحادیه صنف ناشر و کتاب فروش

هدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است.و بر روی ۸۴ نفر از بین کتابفروشان و ناشران شهر تهران ب روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است. و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.