پرسش نامه ترس

اين پرسشنامه شامل 23 سوال 5گزينه اي است و این پرسش نامه به طور گسترده استفاده می شود و اعتبار خوبی دارد.که برای مشخص کردن تغییر در بیماران فوبیا طراحی شده است مقیاس اصلی شامل 15 سوال و 3 خرده مقیاس 5 سوالی :آگروفوبیا،خون/جراحت و اجتماعی می باشد داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 6 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .