پرسش نامه ترجیحات همسر گزینی

این پرسش نامه توسط دیوید باس ارائه شد و دارای 48 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد