پرسش نامه تحریف های شناختی

این آزمون دارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشم ودارای روش نمره گذاری میباشد.