پرسش نامه تاثیر عوامل اجتماعی بر نحوه پوشش دختران دبیرستانی

هدف اصلی این ابزار نحوه پوشش دختران است ودارای ۷۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.