پرسش نامه تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین به محوه ی اجتماعی شدن فرزندان

هدف این آزمون بررسی تاثیر شیوه های مختلف اجتماعی کردن والدین بر اجتماعی شدن فرزندان بوده است.وبر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پسر و دختر ابتدایی با روش پیمایش اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.