پرسش نامه تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی

30,000.00 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است.و بر روی ۲۰۰ نفر از بین ۲۰ روستا در خراسان اجرا شده است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.