پرسش نامه تاثیر برق رسانی به روستاها بر روابط اجتماعی

هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر برق رسانی بر روابط اجتماعی در روستا بوده است.و بر روی ۲۰۰ نفر از بین ۲۰ روستا در خراسان اجرا شده است و دارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.