پرسش نامه بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۳۵۰ نفر از میان کل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ب روش نمونه گیری تصادفی وسهمیه ای هنجار یابی شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.