پرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور

هدف این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.