پرسش نامه بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور

هدف اصلی این آزمون بررسی پدیده مهاجرت به خارج از کشور بوده است. ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.