پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان

هدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است. ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.