پرسش نامه بررسی و مقایسه نظام ارزش های پسران و پدران و عوامل موثر بر ان

هدف این آزمون بررسی نظام ارزشها بوده است.و بر روی ۲۶۰ نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.