پرسش نامه بررسی و سنجش میزان انظباط با تاکید بر هنجارهای عام و مدبوط به ترافیک

هدف اصلی این ابزار بررسی انضباط اجتماعی بوده است. و بر روی ۳۱۹ نفر از افراد مالک اتومبیل شخصی شهر مشهد اجرا شده است و دارای ۲۵ گویه و سوال میباشد.