پرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر ان

هدف اصلی این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پیان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.