پرسش نامه بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۸ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.